הצהרת התחייבות

הצהרת התחייבות שימוש ברכינוע (SEGWAY)

אני החתום מטה:

שם פרטי:

שם משפחה:

ת.ז.:

כתובת:

טלפון:

כתובת דואר אלקטרוני: ________________________________________________

הנחיות בטיחות לשימוש ברכינוע (SEGWAY)

1. עליה על הרכינוע מותרת מגיל 16 ומעלה.

2. הרכיבה על הרכינוע מותרת רק לאדם אחד.

3. הרכיבה על הרכינוע אסורה על נשים בהריון.

4. הרכיבה על הרכינוע מותרת במשקל גוף בין 45-115 ק"ג בלבד.

5. חובה לחבוש קסדה לפני כל עליה על הרכינוע.

6. אין לעלות על הרכינוע ללא אישור המדריך.

7. יש להישמע להנחיות המדריך לפני, בזמן ובסוף הסיור.

8. חובה להישאר בתחום הראייה של המדריך כל זמן הסיור.

9. אני מתחייב לשמור על הרכינוע והציוד הנלווה ולא לגרום לו נזק.

10. ידוע לי שהרכיבה על הרכינוע דורשת ריכוז ועלולה להיות מסוכנת, הסיכונים ידועים לי ובמקרה תביעה של נזק לרכינוע או לרכוש אחרים הרוכב יקבל על עצמו את אחריות המלאה על הנזק הרכוש.

11. אני מצהיר שבריאותי תקינה ואנני סובל ממחלות כלשהן וכן מחלת הנפילה ו/או מחלות לב.

12. אני מצהיר כי קבלתי הסבר מלא על תפעול הרכינוע והשימוש בו בצורה נכונה ובטיחותית.

13. ברורים כללי ההתנהגות בסיור וידועים לי כללי הבטיחות אשר הינם החשובים ביותר בסיור.

14. ידוע לי שבמידה ואנהג באופן שיסכן את בריאותי או בריאות הרוכבים האחרים יכול המדריך להפסיק לי את הסיור וכספי לא יוחזר בגין זאת.

אני החתום כאן מצהיר כי מקובלים עליי ההנחיות והתנאים במסמך זה ואני מאשר את נכונותם.

חתימה:

תאריך:

 

e-mail: info@segs.co.il

039550405

www.segs.co.il